Reasons to Upgrade
Lucky
SAOOO?!! Bạn vẫn đang sử dụng card đồ họa dòng GeForce GTX 700 để chơi game?!
Lucky
Đã đến lúc nâng cấp card của bạn!! Tôi sẽ giúp bạn tìm ra card phù hợp với bạn!
Lucky
Card hiện tại bạn đang sử dụng là gì?
Lucky
Ui, sản phẩm này đã rất cũ rồi! Nhưng đừng lo, bạn sẽ đắm mình vào trò chơi ngay sau khi nâng cấp!
Lucky
Độ phân giải mà bạn muốn dùng để chơi game là bao nhiêu?

Trở Lại

Lucky
Mức hiệu năng mà bạn mong muốn hướng đến?
Lucky
Mức hiệu năng mà bạn mong muốn hướng đến?
Lucky
Mức hiệu năng mà bạn mong muốn hướng đến?

Trở Lại

You
Lucky
Rất tiếc cho bạn..., bộ nguồn của bạn không đủ sử dụng với thế hệ card đồ họa mới.
Lucky
Bạn nên nâng cấp nó đầu tiên!

Trở Lại

Thử lại

Lucky
Chúc mừng! Chúng ta hãy thống trị chiến trường với dòng card đồ họa MSI GeForce® GTX 10 ngay bây giờ!

Trở Lại

Thử lại

Lucky
Chúc mừng! Chúng ta hãy thống trị chiến trường với dòng card đồ họa MSI GeForce® GTX 10 ngay bây giờ!

Trở Lại

Thử lại

Lucky
Chúc mừng! Chúng ta hãy thống trị chiến trường với dòng card đồ họa MSI GeForce® GTX 10 ngay bây giờ!

Trở Lại

Thử lại

Lucky
Chúc mừng! Chúng ta hãy thống trị chiến trường với dòng card đồ họa MSI GeForce® GTX 10 ngay bây giờ!

Trở Lại

Thử lại

Lucky
Chúc mừng! Chúng ta hãy thống trị chiến trường với dòng card đồ họa MSI GeForce® GTX 10 ngay bây giờ!

Trở Lại

Thử lại

Lucky
Chúc mừng! Chúng ta hãy thống trị chiến trường với dòng card đồ họa MSI GeForce® GTX 10 ngay bây giờ!

Trở Lại

Thử lại

Lucky
Chúc mừng! Chúng ta hãy thống trị chiến trường với dòng card đồ họa MSI GeForce® GTX 10 ngay bây giờ!

Trở Lại

Thử lại

How To Upgrade
Smooth GAMING
Light Up The Battlefield
us