Đối với một số sự kiện khuyến mãi, nhà cung cấp phần thưởng có thể khác nhau với mỗi quốc gia / khu vực.